Algemene voorwaarden opdrachtgevers - Boekingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Brand people, handelsnaam; Brand people, in deze algemene voorwaarden te noemen: Brand people.

Verstrekking van een (vervolg)opdracht aan Brand People houdt aanvaarding in van deze regels. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventueel door opdrachtgever(s) gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijkingen van en uitzonderingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk door partijen overeengekomen.

1 Garantie

A) Brand People verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar versterkte opdrachten.

B) Brand People staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de uitvoering aan haar versterkte opdrachten zoals afgesproken middels de boekingsbevestiging welke geaccordeerd zijn door de opdrachtgever(s).

2 Boekingen

A) Opdrachtgever(s) doen boekingen bij Brand People en/of de bij haar aangesloten boekers voor Model(len). Onder Model(len) wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: Model(len) aldus; hosts & hostesses, acteurs, figuranten, fitters, visagisten, kappers, fotografen, choreografen en aanverwante medewerkers verder te noemen Model(len).

B) Opdrachtgever(s) doen boekingen bij Brand People, maar Brand People fungeert enkel in de hoedanigheid als boeking agentschap en heeft niet direct Model(len) in dienst. Deze werken op zelfstandige basis. Onder Model(len) wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: Model(len) aldus; hosts &h ostesses, acteurs, figuranten, fitters, visagisten, kappers, fotografen, choreografen en aanverwante medewerkers.

C) Boekingen kunnen onder andere worden gedaan voor foto- en/of filmopnamen, optredens, beurzen en evenementen, shows en alle andere promotionele inspanningen op aanvraag. De boeking wordt bevestigd middels een door Brand People opgestelde boekingsbevestiging. Deze dient vóór aanvang van het tijdstip van de boeking schriftelijk, middels online akkoord of per email bevestigd te zijn door de opdrachtgever(s).

D) Bij gebrek aan andersluidende afspraken met Brand People is de aan de opdrachtgever(s) toegezonden opdrachtbevestiging c.q. de factuur met de daarop aangegeven specificaties en tarieven bindend tussen partijen voor wat betreft de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst. De opdrachtbevestiging geldt als grondslag voor de berekening van het honorarium, reiskostenvergoedingen alsook de agency toeslagen, onverminderd het volgende; voor alle Model(len) geldt dat zij zich in principe het recht voorbehouden een boekingsopdracht af te slaan, alvorens de boeking te hebben bevestigd.

2.b Verplichtingen

A) Bij iedere vorm van boeking via Brand People verwachten wij dat de volgende werkgerelateerde maatregelen getroffen worden door de opdrachtgever(s).

  1. Afgeschermde kleedruimte tbv van Model(len)
  2. Afgesloten opbergruimte voor persoonlijke bezittingen van Model(len)
  3. Minimaal één contactpersoon op locatie aanwezig.
  4. Drankvoorziening ttv pauzes.
  5. Parkeervoorziening op loopafstand van de locatie.

Indien één van deze maatregelen niet kan worden verzorgd dient de opdrachtgever(s) dit minimaal 5 werkdagen op voorhand kenbaar te maken aan Brand people, en zal Brand People zorg dragen voor het treffen van deze noodzakelijke behoeften en daarmee is Brand people bevoegd eventuele extra kosten voor het organiseren van deze werkgerelateerde maatregelen te bespreken met de opdrachtgever(s), aldus door te belasten aan de opdrachtgever(s).

3 Annuleringen

A) Bij boekingen voor een dag, dagdeel of uur: indien geannuleerd wordt minimaal 30 werkdagen voor de dagdatum- waarvoor is geboekt, zullen enkel de administratiekosten ter hoogte van de agency fee in rekening worden gebracht.

B) Indien geannuleerd wordt binnen de termijn van 5 werkdagen wordt 80% van de gehele overeengekomen offerte in rekening gebracht.  

C) Bij tussentijdse wijzigingen van de projectplanning hanteren wij 5% wijzigingskosten in verband met de bijhorende administratieve verwerking.

4 Overmacht

In geval van ziekte van een Model(len) en/of toeleverancier(s) op het tijdstip van de boeking of in geval een Model(len) en/of toeleverancier(s) vanwege andere omstandigheden niet op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig is, is dit overmacht. Brand People zal zich in dit geval inspannen om adequate vervanging te regelen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk, dan is Brand People niet aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever(s).

5 Gebruiksrechten

A) Het is de opdrachtgever(s) niet toegestaan het materiaal te gebruiken dan het vooraf uitdrukkelijk
met Brand People overeengekomen gebruik. De opdrachtgever(s) verkrijgt eerst dan recht tot het overeengekomen gebruik van het materiaal nadat betaling van alle ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden. Zonder voorafgaande aankondiging door de opdrachtgever(s) en daarop gevolgde schriftelijke toestemming van Brand People is de opdrachtgever(s) niet gerechtigd tot enig ander gebruik van het materiaal dan vooraf is overeengekomen. Elk gebruik dat qua formaat, vormgeving, duur, medium, geografische reikwijdte of anderszins afwijkt van hetgeen is afgesproken tussen Brand People en opdrachtgever(s) is strikt verboden.

B) Wenst opdrachtgever(s) het materiaal te gebruiken op andere wijze dan tussen opdrachtgever(s) en Brand People is afgesproken, dan dient opdrachtgever(s) hiertoe een schriftelijk verzoek in bij Brand People, waarop Brand People per ommegaande beslist. Voor elk aanvullend gebruik dat door Brand People alsnog wordt toegestaan, zijn uiteraard aanvullende tarieven en/of toeslagen van toepassing.

C) Maakt opdrachtgever(s) zonder toestemming van Brand People enig gebruik van materiaal dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, dan is opdrachtgever(s) verplicht tot betaling van een boete aan Brand People van 3x het geldende tarief dat in rekening zou zijn gebracht indien Brand People tijdig op de hoogte zou zijn geweest van het voorgenomen gebruik.

6 Benadering Brand People Model(len) en aanverwante artiesten

Het moge voor zich spreken dat zowel Model(len) alsook opdrachtgever(s) er van doordrongen is dat er een gezonde zakelijke relatie tussen zowel boekingsbureau en haar opdrachtgever(s) blijft bestaan, maar ook tussen boekingsbureau en het Model(len). Het is dan ook zowel voor de opdrachtgever(s) alsook voor het Model(len)- en of de Brand People artiest, nadrukkelijk niet toegestaan om zonder goedkeuring en buiten medeweten van Brand People, na eenmaal door haar in contact gebracht te zijn, elkaar te benaderen of te contacteren. Indien dit toch voorvalt is de opdrachtgever(s) minimaal 2x het bedrag verschuldigd aan Brand People, welke betaald had dienen te worden indien de overeenkomst wel was afgesloten via Brand People.

7 Aansprakelijkheid

A) Brand People is niet aansprakelijk tegenover zowel opdrachtgever(s) alsook Model(len) voor enige schade of voortvloeiende kosten van welke aard dan ook als gevolg van opgezet en/of grove schuld die tijdens werkzaamheden voortvloeiende uit de overeengekomen opdracht ontstaan.

B) Zowel opdrachtgever(s) alsook Model(len) vrijwaren Brand People uitdrukkelijk voor iedere vordering, ook door of vanwege derden. Mocht Brand People Model(len) uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk zijn voor enige schade geleden door opdrachtgever(s) en/of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal 1x de hoogte van het overeengekomen honorarium. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding als in dit artikel is bepaald, is steeds dat Brand People na het ontstaan van deze schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen schriftelijk op de hoogte is gesteld.

C) Zowel opdrachtgever(s) alsook Brand People Model(len) vrijwaren Brand People voor alle aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de overeenkomst, welke (semi)overheden alsmede belastingdienst eventueel op Brand People zouden willen trachten te verhalen.

D) Zowel betrokkenen personen vanuit opdrachtgever(s) alsook Brand People Model(len) verplichten zich dan ook W.A. + ziektekosten verzekerd te zijn tijdens overeengekomen werkzaamheden. Voor ongevallen voortvloeiende uit werkzaamheden voor Brand People NL welke blijvende invaliditeit of overlijden van Model(len) op weg naar, terug van of op de locatie zelf is Brand People jegens Model(len), noch jegens opdrachtgever(s) alsmede derden NIET aansprakelijk.

8 Betalingen

A) De opdrachtgever(s) is ervan op de hoogte gebracht dat een selectieprocedure groter dan 5 modellen van start gaat, na het ontvangen van een aanbetaling van 10%  welke betaalt dient te worden als zijnde aanbetaling ten behoeve van kantoorwerkzaamheden waaronder; castingcall, communicatie, planning, casting en selectie alsook administratie. Deze aanbetaling zal verrekend worden met de totale eindfactuur.

B) Indien de opdrachtgever(s) beslist om niet akkoord te gaan met de offerte, is Brand People gerechtigd de aanbetaling als zijnde administratiekosten te behouden.

C) Opdrachtgever(s) ontvangt een factuur van Brand People voor het door de opdrachtgever(s) verschuldigde bedrag. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Brand People NL zoals duidelijk aangeduid op de factuur. Indien de opdrachtgever(s) het niet eens is met de factuur kan opdrachtgever(s) dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar maken aan Brand People.

9 Gevolgen van niet (tijdig) betalen

Bij verstrijken van de betalingstermijn wordt het verschuldigde bedrag dan wel resterende deel van het verschuldigde bedrag vermeerderd met een rente zoals duidelijk aangegeven op herinnering en aanmaning. Niet (tijdig) betalen heeft voorts tot gevolg dat aan opdrachtgever(s) toegekende rechten, met opdrachtgever(s) overeengekomen kortingen en garanties worden opgeschort c.q. komen te vervallen. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Brand People maakt voor de inning van een vordering voor rekening van de opdrachtgever(s). Onder buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de voorschotten en het honorarium van degene die door Brand People met invordering is belast. Bij een eventuele procedure is de opdrachtgever(s) voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede onkosten verschuldigd.

10 Geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Contactformulier