Algemene voorwaarden modellen

BrandPeople respecteert de privacy en persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat deze strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die voor model(len) door BrandPeople verzameld worden, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die een model aan BrandPeople verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Management

BrandPeople zet graag die extra stap voor haar ledenbestand. BrandPeople vervult dan ook een coaching- & adviesfunctie voor haar modellen en artiesten. Dit beperkt zich echter tot trajecten die  voortvloeien binnen het ledenbestand en (tussen) haar opdrachtgevers. Deze gratis service is dan ook enkel maar mogelijk voor zaken welke gelieerd zijn aan mogelijke opdrachten die BrandPeople boekt binnen haar ledenbestand en opdrachtgevers. Opdrachten welke het model op zelfstandige basis realiseert vallen dan ook uitdrukkelijk buiten deze service.

Relatiebeheer

Het moge voor zich spreken dat ondergetekende er zorg voor dient te dragen dat de relatie tussen boekingsbureau en haar opdrachtgevers blijft bestaan. Het is ondergetekende dan ook verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau gedurende de opleidingsperiode alsook een periode van 18 maanden, tellende vanaf de laatste boeking, direct of indirect, boekingen aan te nemen van de opdrachtgever(s) waarvoor ondergetekende via boekingskantoor werkzaamheden heeft verricht of voor eigen rekening betaald of onbetaald of anderszins direct of indirect ten behoeve van die opdrachtgever(s) werkzaamheden uit te voeren. Indien dit toch voorvalt is zowel de opdrachtgever alsook het model minimaal 1x het bedrag verschuldigd aan BrandPeople, welke betaald had dienen te worden indien de overeenkomst wel was afgesloten via BrandPeople.

Voorzorgsmaatregelen

Zowel betrokken personen vanuit de opdrachtgever alsook BrandPeople modellen verplichten zich W.A. + ziektekosten verzekerd te zijn tijdens overeengekomen werkzaamheden.

Aanwezigheidsverplichting

Model is zich ervan bewust dat aanwezig zijn voor gemaakte boekingen een zakelijke aangelegenheid is en geen vrijblijvendheid. BrandPeople is bij afwezigheid genoodzaakt om adequate vervanging te regelen. Gezien de extra inspanningen en tijdsdruk die dit met zich meebrengt wil BrandPeople dat hier enkel indien hoogst noodzakelijk van de aanwezigheidsverplichting afgeweken kan worden.

A) Het annuleren van een boeking is tot 7 werkdagen voor boekdatum veroorloofd. In dat geval zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Indien er echter geannuleerd wordt binnen de termijn van 7 werkdagen zit er voor BrandPeople niets anders op dan de extra gemaakte kosten door te belasten aan het model in kwestie welke in overtreding is van deze huisregel.

B) In geval van ziekte van een model op het tijdstip van de boeking of in het geval een model door andere omstandigheden van privé-aard niet op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig kan zijn, dient overmacht aangetoond te worden. Deze overmacht kan aangetoond worden middels een medische verklaring of ander document/verklaring waaruit de ernst van de situatie blijkt.

Aansprakelijkheid

A) BrandPeople modellen vrijwaren BrandPeople voor alle aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de overeenkomst, welke (semi)overheden alsmede belastingdienst eventueel op BrandPeople zouden willen trachten te verhalen voortvloeiende uit verrichte opdrachten.

B) Voor ongevallen voortvloeiende uit werkzaamheden voor BrandPeople welke blijvende invaliditeit of overlijden van model(len) op weg naar, terug van of op de locatie zelf, is BrandPeople jegens model(len), noch jegens opdrachtgever alsmede eventuele derden NIET aansprakelijk.

Contactformulier